Toż samo odnosi się do żwiru i kamyczków, mogą to być większe ziarna kwarcu lub innych minerałów Ziarna kwarcu wyróżniają się swą bezbarwnością i przezroczystością, ziarna zaś innych minerałów są białe lub różnobarwne i nieprzezroczyste.

Poza tymi składnikami w każdej glebie znajduje się większa lub mniejsza ilość rozkruszonego i wymieszanego z cząstkami ziemi wapniaka (węglan wapnia) oraz próchnicy, ściśle połączonej z najdrobniejszymi cząstkami gleby, a będącej, jak wiadomo, produktem rozkładu znajdujących się w glebie szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Zaznaczyć należy, że we wszystkich bez wyjątku glebach składniki mineralne (glina, piasek, wapno) przeważają ilościowo nad składnikami organicznymi (próchnicą). Nawet w czarnoziemach zawartość części mineralnych wynosi 80-85%, gdy ilość próchnicy normalnie nie przekracza 16%. W glebach piaszczystych ilość mineralnych składników dochodzi do 99% z górą, na organiczne przypadają ułamki procentu.

Próchnica. Materiałem, z którego powstaje w glebie próchnica, są szczątki roślin i zwierząt, bądź dostające się tu pod postacią obornika, czy zielonych lub innych organicznych nawozów, bądź też znajdujące się w glebie, czy na jej powierzchni, pod postacią pozostałości po sprzęcie (korzenie, resztki łodyg), uprawnych lub dziko rosnących roślin, zamierających na zimę, lub ich opadłych części, wreszcie trupów zwierzęcych. Z rozkładu tych właśnie szczątków powstaje próchnica, tj. jednolita ciemna masa, ściśle zespolona z drobnymi mineralnymi cząstkami ziemi.