Gruzełkowata budowa, jak i wszelkiego rodzaju spulchnienie, zmniejsza podsiąkanie. Przeciwnie, wszystko co zwiększa ścisłość, jak naprzkł. wałowanie, zwiększa podsiąkanie. Tym się też tłumaczy dodatni wpływ na kiełkowanie przywałowania zasiewów, dokonanych w czasie suszy.

Wyższa temperatura wpływa dodatnio na podsiąkanie w drobnoziarnistej glebie, ujemnie zaś w gruboziarnistej. Stopień wilgotności gleby wpływa na szybkość podsiąkania – w suchszej ziemi podsiąkanie jest powolniejsze, niż w wilgotniejszej.

Parowanie wody.

Ważnym czynnikiem ruchu wody w glebie w kierunku od dołu ku górze jest parowanie wody z powierzchni roli.

Ilość wody parującej zależy od wielu czynników, w ścisłej jest jednak zależności od podsiąkania. Im energiczniejsze jest podsiąkanie wody ku powierzchni roli, tym większą będzie ilość wody zdolnej do wyparowania, woda bowiem, głębiej znajdująca się w roli, nie paruje. Parowanie, oczywiście, pociąga za sobą zmniejszenie ilości wody w glebie, o ile więc chcemy energię jego zmniejszyć, najprostszym sposobem będzie tu spulchnienie powierzchni roli przez bronowanie, przerywa to bowiem włoskowatość, a więc i podsiąkanie w górnej warstwie. Brona zatem nie wysusza roli, jak niektórzy jeszcze przypuszczają, lecz przeciwnie, sprzyja zachowaniu wilgoci w glebie.